VERZEKERINGEN
De toerklub zorgt voor de volgende verzekeringen:
• ongevallenverzekering: tko heeft een ongevallenverzekering voor invaliditeit of blijvend letsel. Mocht er ooit iemand lichamelijke schade oplopen tijdens een activiteit van de TKO, dan keert de verzekering achteraf in principe een bepaald bedrag uit afhankelijk van de geleden schade. Deze geldt voor alle TKO activiteiten.
• materiële schade: indien de fietsen zich op de aanhanger bevinden, dan zijn de fietsen tot een maximaal bedrag verzekerd voor eventuele transportschade (beperkte dekking!). Alleen NTFU leden zijn voor schade aan hun fiets (tot maximaal € 1000,-) tijdens clubtochten (inclusief buitenlands tochten) verzekerd.
• wettelijke aansprakelijkheid: tijdens fietstochten zijn alleen NTFU leden volledig W.A. verzekerd. Tijdens overige activiteiten zijn alle leden verzekerd.

Hiervoor moet ik dus zelf zorgen:
• medische kosten: je eigen zorgverzekering geldt. Kijk je polis na op sport omstandigheden
• Ongevallen/overlijden in het buitenland: binnen West-Europa valt dit onder je eigen medische verzekering. Als NTFU lid ben je daarnaast via je NTFU pasje verzekerd voor repatriëring tot maximaal 10.000 euro. Anders zul je dit via een reisverzekering zelf moeten regelen.
• materiële schade: ben je geen NTFU lid dan zul je hier zelf voor moeten zorgen. Ben je wel NTFU lid en is je fiets duurder dan € 1000,- dan kun je bij de NTFU een extra verzekering afsluiten (zie www.ntfu.nl).
• de volgauto: de volgwagenchauffeur dient zelf te zorgen voor de verzekering van zijn auto. De in zijn polis geldende voorwaarden zijn dan ook tijdens de fietstochten van toepassing.
• wettelijke aansprakelijkheid: indien je geen NTFU lid bent, dan dien je je goed te realiseren dat de verzekeringsmaatschappijen geen aansprakelijkheid aanvaarden indien je schade aanricht aan een ander terwijl je in groepsverband fietste. De verzekering van de NTFU is de enige die dit wel dekt.
Aan deze beschrijving kunnen verder geen rechten ontleend worden.
INFORMATIE VOOR DE FIETSTOCHTEN

Voorop staat: sportief en gezellig samen fietsen met het principe samen uit samen veilig thuis.

Het fietsprogramma (zowel weg als ATB) staat op de website

I De fiets en fietser:
1. Zorg dat je racefiets of mountainbike in orde is;
2. In principe is deelname aan de tochten alleen mogelijk met een racefiets of mountainbike. Wijkt men hier vanaf dan moet men in overleg treden met het bestuur. Deze nemen een beslissing over de voorwaarden van deelname.
3. Iedereen draagt een goedgekeurde valhelm.

II Fietsen in de groep:
1. Er wordt in drie groepen gefietst met verschillende snelheden..
2. De snelheid van de groep wordt afgestemd op de grootte en samenstelling van de groep, het tijdstip in het fietsseizoen, de weersomstandigheden en de toestand van het wegdek.
3. De groep met de hoogste gemiddelde snelheid vertrekt als eerste groep. Deze groep rijdt een 5 km langere lus aan het einde van de rit. Groep 3 rijdt een aangepaste kortere route .
4. Bij pech in de groep wacht de groep tot de pech verholpen is, eventueel roept hij/zij hulp van buiten in om zich op te laten halen en of helpen.
5. Er zijn per tocht één of meerdere wegkapiteins per groep die toezien dat er veilig en verantwoord gefietst wordt. Volg de aanwijzingen van deze wegkapiteins altijd op.
6. Elke groep fietst als één geheel: een deelnemer die uit de groep dreigt te vallen (voor wat voor redenen dan ook), wordt nooit achtergelaten. Wel wordt van iedereen in de groep met de hoogste snelheid verwacht dat hij of zij regelmatig mee op kop rijdt. Als de fietser hier niet toe in staat is dan zal hij of zij door de wegkapitein in de groep met de laagste snelheid ingedeeld worden.
7. Als iemand zich vanwege een bepaalde reden van de groep wil afscheiden, dan dient hij dit eerst te melden bij de wegkapitein
8. Er wordt regelmatig van kop gewisseld zodat iedereen in principe aan de beurt kan komen. Per keer rijdt men maximaal 5 km op kop. Er wordt rechtsom gedraaid .
9. Degene die op kop rijden hebben een extra verantwoordelijkheid: zij geven duidelijk de richting aan, zij geven duidelijk aan als er oneffenheden in het wegdek zijn, zij zorgen ervoor dat bij kruisingen de groep als geheel kan oversteken, zij trekken rustig op na elke bocht of kruising.
10. De overige leden hebben een verantwoordelijkheid voor elkaar dit wil zeggen: twee aan twee fietsen, eveneens elkaar waarschuwen, voorkomen van onverwachte manoeuvres waardoor andere leden in gevaar komen.
11. Elkaar aanspreken indien het groepsbelang in gevaar komt.
12. Iedereen houdt zich aan het Wegen Verkeersreglement.
13. Bij onduidelijkheid over de route beslist de wegkapitein welke weg gevolgd zal worden.

III Pauze:
1. Bij langere tochten komt er voor de start een korte briefing over de tocht over het aantal pauzeplaatsen, locatie en invulling. (actie wegkapiteins)

IV Iedere fietser heeft de verantwoordelijkheid deze spelregels na te leven.
Bedenk altijd: samen uit, samen thuis! Met begrip voor elkaar en gezellig met elkaar omgaan kunnen we van elke tocht een succes maken!
Vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van 1 maart

V. ATB:
Plezier staat bij alle tochten voorop. Ook de ATB-commissie weet dat er verschil van snelheid en beleving is binnen een ATB-groep.
• Vertrektijd staat op de site. Graag 10 minuten vooraf verzamelen op het 14 Oktoberplein (bij de kerk) i.v.m. inladen auto’s
• Eerste +/- 5 km gezamenlijk biken
• Hergroeperen op pauzeplaats
• Bij terugkomst koffie voor de liefhebbers

Naast ATB-toertochten rijden we ook een aantal keren een streekchallenge. Een ronde die gestart wordt in Overloon die geen vaste route kent. Deze tochten worden volledig geïmproviseerd en voeren naar bekende en minder bekende paden. De richting die deze tochten uitgaan wordt bij vertrek bepaald. Er wordt ontspannen gereden en de groep blijft dan ook bij elkaar. Natuurlijk is er ruimte om elkaar te prikkelen en voor een dolletje.

VI. TRAININGSRITTEN:
Tijdens de zomertijd – april t/m september – kun je samen met andere leden een trainingsrit rijden. Het vertrek is vanaf het 14 oktoberplein.
Donderdag vertrek 18:30 snelheid rond of iets boven het zondag-gemiddelde van groep 2
Daarnaast kun je ook elke vrijdagmiddag een trainingsrit rijden.
Vrijdag vertrek 13:30 snelheid onder het zondag-gemiddelde

VII. Volgwagenchauffeurs:
Bij klassiekers en bij ATB tochten wordt bij voldoende deelname de volgwagen gebruikt.

Vergeet niet je pas en groene kaart bij een buitenlandse tocht (aangegeven met “pas”).
De aanhanger staat gestald bij Piet en Jeannette Creemers, Vlakdijk 2.
Als je een trekhaak hebt, de aanhanger aankoppelen.
Als je geen trekhaak hebt, de wielen, fietspomp, EHBO-koffer en gereedschapskist meenemen.
Na afloop aanhanger terugzetten en op slot zetten en map bij volgende chauffeur afgeven.
Het declaratieformulier invullen met de deelnemende fietsers en de gereden afstand.

VIII Klubkleding TKO
1. De kleding is eigendom van het T.K.O. lid.
2. Het is verplicht om de kleding tijdens alle tochten inclusief de ATB tochten die door T.K.O georganiseerd worden te dragen.
3. De kledingprijzen kunnen jaarlijks door de ledenvergadering bijgesteld worden.
4. Minimaal één maal per jaar zal het bestuur de mogelijkheid geven om kleding bij te bestellen.
5. Alleen als de kleding vervuild, beschadigd of versleten is kan men nieuwe kleding kopen bij degene die verantwoordelijk is voor de kleding.
6. De kleding mag niet aan derden overgedragen worden.
7.Het T.K.O. lid is verplicht de kleding met zorg en volgens wasvoorschriften te behandelen.
8.Alleen leden die deelnemen aan door T.K.O. georganiseerde fietstochten kunnen deze kleding aanschaffen.
9.Toerklub Overloon is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de kleding

VRIJWILLIGERSBELEID:
Om de lusten en de lasten evenredig te verdelen heeft de Algemene Ledenvergadering op 1 november 2013 besloten dat het bestuur de leden in zal plannen voor de taken tijdens de heuvelen classic, de veldtoertochten en de volgwagen. Het bestuur zal de lasten zo evenredig mogelijk verdelen. Mocht je één taak absoluut niet willen uitvoeren dan dien je dit vooraf te melden. Mocht je op het betreffende tijdstip waarop je ingepland staat niet kunnen gaarne zelf ruilen of dit tijdig bij het bestuur aangeven.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT T.K.O.:
Algemeen
De vereniging draagt de naam Toerklub Overloon en wordt verder in dit reglement aangeduid met T.K.O. Doel van de vereniging is om gezamenlijk zo gezellig mogelijk fietstochten en toerklassiekers te fietsen en om het fietsen in zijn algemeenheid te promoten, ook onder de recreanten.
Indien van toepassing staat achter elk artikel de verwijzing naar het betreffende artikel in de statuten vermeld.

Lidmaatschap
Artikel 1: Vanaf 13 jaar kan men aspirant-lid van T.K.O. worden. De contributie bedraagt dan de helft van de volle contributie zonder N.T.F.U.-lidmaatschap.
(statuten artikel 4 lid 1; artikel 5 lid 1 en 3; artikel 9 lid 1)

Artikel 2: Naast begunstigers, leden, aspirant-leden en ere-leden kent T.K.O. ook helpende leden. Helpende leden helpen mee aan activiteiten van de T.K.O. en/of treden op als volgwagenchauffeur bij tochten van het T.K.O. toerprogramma. Zij mogen niet deelnemen als fietser aan deze tochten. Zij hebben recht om één/derde van de volle contributie te betalen indien zij een verzoek indienen bij het bestuur om als helpend lid aangemerkt te worden.
(statuten artikel 23 lid 1)

Artikel 3: Vanaf 16 is men volwaardig lid. T/m 18 jaar bedraagt de contributie de helft van de volle contributie zonder N.T.F.U.-lidmaatschap.
(statuten artikel 4 lid 1; artikel 9 lid 1)

Artikel 4: In alle gevallen wordt de contributie voor de N.T.F.U. volledig gebaseerd op de vastgestelde bedragen van de N.T.F.U.
(statuten artikel 9 lid 1 en lid 2)

Artikel 5: Ere-leden zijn vrijgesteld van de contributie.
(statuten artikel 9 lid 2)

Bestuur
Artikel 6: Het bestuur wordt gekozen op de algemene ledenvergadering die in het najaar gehouden wordt.
(statuten artikel 11 lid 4)

Artikel 7: Bestuursleden zijn voor een termijn van maximaal twee jaar benoemd en dienen daarna af te treden: zij kunnen zich echter terstond herkiesbaar stellen.
Kandidaten voor het bestuur dienen de helft + één stemmen van het aantal aanwezige, stemgerechtigde leden te krijgen om gekozen of herkozen te worden in het bestuur.
(statuten artikel 12 lid 2)

Artikel 8: In tussentijdse vakatures wordt zo spoedig mogelijk door de algemene ledenvergadering voorzien.
(statuten artikel 14 lid 2)

Artikel 9: Het bestuur van de T.K.O. vergadert zo dikwijls als de voorzitter of minstens twee overige bestuursleden dit nodig achten.
(statuten artikel 13 lid 3)

Artikel 10: De voorzitter leidt de bestuurs- en algemene ledenvergadering.
(statuten artikel 18 lid 1)

Artikel 11: De secretaris of het bestuurslid dat belast is met het maken van de notulen houdt van elke bestuurs- of algemene ledenvergadering de notulen bij. Deze notulen hebben in de volgende bestuursvergadering de goedkeuring van de bestuursleden nodig als het de bestuursvergadering notulen betreft; als het de notulen van een algemene ledenvergadering betreft dan is de goedkeuring van de aanwezige leden in de volgende algemene ledenvergadering vereist.
(statuten artikel 13 lid 2)

Artikel 12: De penningmeester beheert de financiën en is belast met de inning van de contributie.
(statuten artikel 13 lid 1 en artikel 15 lid 2)

Artikel 13: Het bestuur kan een aantal van haar taken aan speciale commissies delegeren. De commissieleden worden uit de leden door de algemene ledenvergadering gekozen.
(statuten artikel 14 lid 3)

Algemene ledenvergadering
Artikel 14: Het bestuur maakt elke algemene ledenvergadering minstens 10 dagen van te voren bekend. Alle leden en begunstigers ontvangen daartoe en uitnodiging met vermelding van de agenda, de hoofdpunten van de vergadering.
(statuten artikel 16 lid 3)

Artikel 15: T.K.O. houdt jaarlijks minstens twee algemene ledenvergaderingen.
In de algemene ledenvergadering te houden in het eerste kwartaal komen in ieder geval de volgende punten aan de orde:
– het financiële jaarverslag en de goedkeuring door de leden
– het verslag van de kascontrolecommissie
– het secretarieel jaarverslag
– voorziening in eventuele bestuursvacatures.
In de algemene ledenvergadering te houden in het vierde kwartaal komen in ieder geval de volgende punten aan de orde:
– de bestuursverkiezing volgens rooster
– de vaststelling van het toerprogramma van het volgend jaar
– de benoeming van de kascontrolecommissie voor het komend
jaar
– de invulling van eventuele vacatures in overige commissies.
(statuten artikel 16 lid 2)

Artikel 16: Over personen wordt altijd schriftelijk gestemd.
(statuten artikel 19 lid 7)

Artikel 17: Bij iedere schriftelijke stemming worden twee stemopnemers vanuit de leden benoemd.
(statuten artikel 19 lid 7)

Artikel 18: Besluiten worden door de algemene ledenvergadering genomen bij algemene meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen, tenzij de statuten anders bepalen.
(statuten artikel 19 lid 3)

Schorsing
Artikel 19: De algemene ledenvergadering kan op voorstel van het bestuur een lid, een aspirant-lid of begunstiger schorsen voor maximaal drie maanden.
(statuten artikel 12 lid 1, artikel 14 lid 1 en artikel 17 lid 3)

Artikel 20: Het bestuur kan elk lid, aspirant-lid of begunstiger een voorlopige schorsing van maximaal één maand opleggen.
(statuten artikel 14 lid 1)

Artikel 21: Van een besluit tot schorsing wordt het desbetreffende persoon door het bestuur schriftelijk op de hoogte gesteld middels een aangetekende brief.
(statuten artikel 23)

Artikel 22: In geval van royement kan de desbetreffende persoon in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering. Het royement is pas definitief als ondanks het beroep het royement door de algemene ledenvergadering met minstens twee/derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen gesteund wordt op voorwaarde dat minstens twee/derde van de leden tijdens deze algemene ledenvergadering aanwezig is.
Is niet twee/derde van de leden aanwezig dan wordt binnen vier weken een nieuwe algemene ledenvergadering gehouden waarin opnieuw het voorstel tot royement besproken zal worden. In deze algemene leden-vergadering is het royement pas definitief als dit door minstens twee/derde van de aanwezige leden gesteund worden ongeacht het aantal aanwezige leden.
(statuten artikel 7 lid 7)

Toertochten
Artikel 23: De deelnemers aan fietstochten van de T.K.O. dienen zich te houden aan de spelregels van de zondagstochten en toerklassiekers. Deze spelregels worden door de algemene ledenvergadering vastgesteld.
(statuten artikel 23)

Artikel 24: De volgwagen rijdt zo vaak als mogelijk tijdens de fietstochten van de T.K.O. indien er minstens 4 deelnemers zijn.
(statuten artikel 23)

Kleding
Artikel 25: Leden en aspirant-leden dienen zich te houden aan de voorwaarden klubkleding T.K.O. indien zij klubkleding in hun bezit hebben. Deze voorwaarden worden door de algemene ledenvergadering vastgesteld.
(statuten artikel 23)
Klubkampioenschap

Artikel 26: Vanuit de leden wordt de commissie klubkampioenschap gekozen. Deze commissie stelt de criteria bij aanvang van het nieuwe fietsseizoen vast aan de hand waarvan aan het einde van het seizoen de klubkampioen bepaald wordt. Deze criteria bevatten minstens de deelname aan de T.K.O. fietstochten en T.K.O. activiteiten.
(statuten artikel 23)

Artikel 27: Aan het einde van het fietsseizoen kiest de algemene ledenvergadering de persoon die winnaar wordt van de Jan Arts-bokaal. Deze bokaal dient als een beker van verdienste of motivatie.
(statuten artikel 23)

Artikel 28: Als een persoon drie maal achter elkaar klubkampioen of drie maal achter elkaar winnaar van de Jan Arts-bokaal is, dan mag deze de wisselbeker behouden.
(statuten artikel 23)

Huishoudelijk reglement:
Artikel 29: Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen alleen worden aangebracht met 2/3 meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de algemene ledenvergadering.
(statuten artikel 23)

Vastgesteld door de algemene ledenvergadering op 12 januari 1999 te Overloon. Gewijzigd door de algemene ledenvergadering op 16 november 2001. Statuten zijn altijd ter inzage voor de leden bij het bestuur.